Kliknij aby oglądnąć

„Tropem Wilczym” – Zakliczyn 2024

Opublikowano: piątek, 09, luty 2024 Kazimierz Dudzik

ptwRegulamin Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” – Zakliczyn 2024 organizowanego w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Cel: – uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- zamanifestowanie przez młodzież i społeczność lokalną postaw i uczuć patriotycznych,
- zapoznanie uczestników i mieszkańców okolic Zakliczyna z postacią kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwy”,
- popularyzacja wiedzy na temat antykomunistycznego podziemia w powojennej Polsce,
- udział w przedsięwzięciu „ Młodzież Pamięta”,
- kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
- podnoszenie sprawności fizycznej,
- integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej,
- popularyzacja walorów krajoznawczo turystycznych Zakliczyna i okolic.


Termin i miejsce:
01 marca 2024 - rajd pieszy i marsz na orientację Zakliczyn – Mogiła – Ruda Kameralna
03 marca 2024 -Zakliczyn nad Dunajcem, Rynek 1, biuro zawodów w Ratuszu.


Organizator: Na szczeblu ogólnopolskim Fundacja Wolność i Demokracja,
na terenie gminy Zakliczyn SKKT PTTK „Compass” i UKS "Jordan” przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie, we współpracy z: Urzędem Miejskim w Zakliczynie (Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), ZCK w Zakliczynie, OSP z Gminy Zakliczyn, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik


Patronat honorowy: Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.


Budowa tras: Agencja Turystyki Aktywnej „STYR”


Forma: zawody biegowe, gra terenowa.


Dystans i kategorie:
- Rajd pieszy na trasie Zakliczyn Ruda Kameralna podczas którego, przeprowadzona zostanie gra terenowa (marsz na orientację)
- Bieg na dystansie 1963 m w dwóch kategoriach:
Kategoria I - Szkoły podstawowe
Kategoria II - OPEN


rajdtwProgram:
01.03.2024 r. Rajd pieszy i marsz na orientację Zakliczyn – Mogiła – Ruda Kameralna
8.30 – zbiórka na parkingu obok cmentarza parafialnego w Zakliczynie
8.45 – złożenie wiązanki i zapalenie zniczy na grobie majora Jana Dubaniowskiego „Salwy”
9.00 – wymarsz na trasę rajdową Mogiła (Babska Góra) – Ruda Kameralna
10.30 – 12.00 – gra terenowa (marsz na orientację) w rejonie Mogiły
12.45 – zapalenie zniczy na miejscu śmierci Jana Dubaniowskiego Salwy
13.00 – 14.00 – Wyklęci 44 - – inscenizacja filmowo – teatralna Teatru Nie Teraz w Ośrodku Praktyk Artystycznych Ruda Kameralna
14.30 - powrót do Zakliczyna (autokar)


03.03.2024 r. Zakliczyn nad Dunajcem, Rynek 1, biuro zawodów w Ratuszu.
10.00 – otwarcie biura zawodów, Zakliczyn, Ratusz (potwierdzenia udziału, odbiór numerów startowych),
11.00 – złożenie kwiatów przy pomniku w Zakliczynie, wspomnienie majora Jana Dubaniowskiego „Salwy”
11.30 – 11.45 - starty do biegu na dystansie 1963 m
12.00 – 12.30 – montaż słowno muzyczny „Ponieważ żyli prawem wilka”
12.30 – 13.00 – wręczanie medali, dyplomów i nagród.


Warunki uczestnictwa:
- W rajdzie pieszym i grze terenowej oraz biegach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Zakliczyn wraz z opiekunami,
- dobry stan zdrowia, pozwalający na przebiegnięcie wybranego dystansu, - uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach
(w przypadku udziału reprezentacji Szkoły oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody), - strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych, - zgłoszenie i rejestracja do zawodów przesłane na adres:

https://forms.gle/Ep7caFN1kUF99jqEA

do dnia 26.02.2024 r.. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię, miejscowość zamieszkania, w przypadku uczniów nazwę szkoły.


Opłaty: Udział w rajdzie i grze terenowej jest bezpłatny. Udział w biegu na dystansie 1963 m jest bezpłatny dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Pozostali 20 zł w formie DAROWIZNY na konto UKS „Jordan” Zakliczyn (BSR Kraków: 27 8589 0006 0140 0510 1821 0001 ). W tytule przelewu wpis „Darowizna TW” Przelewy bez wpisu DAROWIZNA będą zwracane wpłacającym.
W roku 2024 uczestnicy biegu otrzymują tylko medale!!!. 15 zamówionych koszulek przeznaczonych zostanie na nagrody !!!


Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie NW leży w gestii samych zawodników lub instytucji zgłaszającej do zawodów.
2. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
3. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
4. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
5. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
6. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem.
7. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej. 9. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 10. Uczestnik zawodów rejestrując się do biegu, jednocześnie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzebę organizacji i przeprowadzenia Biegu Pamięci „Tropem Wilczym”, oraz na publikację imienia, nazwiska i wizerunku w mediach w komunikatach, sprawozdaniach i relacjach z biegu.
Organizatorzy zapewniają: 1. Okolicznościowe medale dla pierwszych 50 zgłoszonych osób.
2. Dyplomy za pierwsze trzy miejsca w danej kategorii, 3. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców,


Dodatkowe informacje tel. 696 992 339Jak się zgłosić do biegu? Zeskanuj kod QR na plakacie lub wejdź w link podany w regulaminie i wypełnij formularz.

 

źródło informacji: SKKT PTTK "Compass"

Odsłony: 557