Przejście do firmy KM-Net

SKO

dzierzZarząd Województwa Małopolskiego wspierając rozwój turystyki i współpracę z organizacjami pozarządowymi ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna”.


Jesienna edycja konkursu „Małopolska Gościnna” to następna w tym roku szansa na uzyskanie wsparcia dla realizacji ciekawych inicjatyw związanych z tworzeniem, rozwojem i promocją produktów i ofert turystycznych Małopolski, w tym w zakresie infrastruktury turystycznej, organizacji przedsięwzięć turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych, podnoszenia jakości usług turystycznych, tworzenia regionalnych marek turystycznych oraz integracji środowisk turystycznych.

 

Czekamy na ciekawe oferty. Szczegółowe warunki udziału w konkursie oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przygotowując ofertę należy pamiętać, że zgłaszane inicjatywy mogą rozpocząć się nie wcześniej, niż 1 września 2023 r. i muszą zostać zrealizowane do 31 grudnia 2023 r.

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 

wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 19 września 2023 r., do godz. 23.59.,


wersję papierową wygenerowaną z Generatora eNGO Oferent zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 20 września 2023 r., do godz. 16.00 do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie (ul. Racławicka 56) lub jego zamiejscowych agend w godz. 8.00 - 16.00 lub wysłać pocztą (na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków – liczy się data wpływu do Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego) lub przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.


O zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu jej wersji elektronicznej w Generatorze eNGO oraz wersji papierowej do siedziby urzędu.

 

źródło informacji: www.malopolska.pl , foto: Stanisław Kusiak

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.