Przejście do firmy KM-Net

SKO

archzckStypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł – netto na osobę, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł). Stypendium szkolne przeznaczone jest w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w pokoju nr 4 w Budynku Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32, w dniach od 7 września 2023 roku w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 roku. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku). Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w oświadczeniu będącym załącznikiem do wniosku.


W przypadku pełnoletniego ucznia należy dostarczyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki szkolnej. Wnioski inne niż załączony wzór, niewypełnione, bez kompletu załączników nie będą przyjmowane. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę.Przy wystawieniu faktury lub rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwa zakupionych artykułów. Faktury lub rachunki powinny zawierać pełną nazwę produktu podlegającego refundacji – istotne jest, aby np. obuwie i odzież miały adnotację „sportowa”. Jeżeli zakupiony towar nie ma przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku, sprzedawca może to potwierdzić umieszczając na rachunku lub fakturze opis, pieczęć i czytelny podpis. Paragony nie będą brane pod uwagę. Wypłata stypendium nastąpi po przedłożeniu opisanych wyżej rachunków. Termin i forma zostanie ustalona po przedłożeniu rachunków.

 

Rachunki lub faktury powinny potwierdzać poniesienie wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia, w szczególności zakupu:

 

podręczników szkolnych, encyklopedii, słowników, lektur szkolnych, atlasów historycznych i geograficznych, tablic matematycznych, pomocy dydaktycznych itp.,
przyborów szkolnych, artykułów piśmiennych,
plecaki, stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego,
sprzęt komputerowy,
np. koszty abonamentu internetowego (za okres danego roku szkolnego),
koszty wycieczki szkolnej lub „zielonej szkoły”.

 

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami można udokumentować na podstawie kserokopii faktury zbiorczej oraz zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia. Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, spodnie, buty) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

WAŻNE !!! Rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia oraz pełnoletni uczniowie otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Urząd Miejski w Zakliczynie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. zmiana miejsca zamieszkania ucznia, zaprzestania nauki przez ucznia, zwiększenie dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia).

 

Załączniki:

Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024:https://www.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/2023/08/01-wniosek-stypendium-szkolne.pdf

 

Zaświadczenie o wysokości dochodów: https://www.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/2023/08/02-zaswiadzenie-o-dochodach-stypendium.pdf 

 

Oświadczenie o uzyskanym dochodzie: https://www.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/2023/08/03-oswiadczenie-o-uzyskanym-dochodzie.pdf

 

Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z gospodarstwa rolnego: https://www.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/2023/08/04-oswiadczenie-o-uzyskanym-dochodzie-z-gospodarstwa-rolnego.pdf 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/2023/08/05-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.pdf 

 

źródło informacji: www.zakliczyn.pl

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.