Kliknij aby oglądnąć

Zapytanie ofertowe nr 4/2021

Opublikowano: środa, 29, grudzień 2021 Administrator

Zapytanie ofertowe nr 4/2021

Dotyczy: dostawy i montażu stacjonarnego systemu pętli indukcyjnej do sali kinowej oraz konferencyjnej

I Nazwa i adres Zamawiającego
Zakliczyńskie Centrum Kultury

Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

NIP: 873-27-90-655, REGON: 850408600

 

II Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Ewelina Siepiela

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Multimedialne ZCK

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”  dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- www.zakliczyninfo.pl

IV Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa i montaż stacjonarnego systemu pętli indukcyjnej do sali kinowej oraz konferencyjnej.

 

Wspólny słownik zamówień

Główny kod CPV:

33185000-0 Aparaty słuchowe

 

Przedmiot zapytania obejmuje:

a)      dostawa i montaż  stacjonarnego systemu pętli indukcyjnej do sali kinowej (powierzchnia sali 35m2) spełniającego wymogi aktualnych norm PN EN wraz z kalibracją systemu i udzieleniem instruktażu z obsługi. Projekt instalacji po stronie Wykonawcy.

b)      dostawa i montaż  stacjonarnego systemu pętli indukcyjnej do sali konferencyjnej (powierzchnia sali 25m2) spełniającego wymogi aktualnych norm PN EN wraz z kalibracją systemu i udzieleniem instruktażu z obsługi. Projekt instalacji po stronie Wykonawcy.

 

UWAGA:

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyboru czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

 

V Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia
1)    Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

2)    Do wykonania zadania Wykonawca użyje materiałów własnych.

3)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4)    Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów.

5)    Zakończenie dostawy ma być potwierdzone protokołami odbioru częściowego (jeśli dotyczy) oraz protokołem odbioru końcowego.

 
VI Warunki płatności
Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych. Szczegóły płatności zostaną ustalone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

 

  Miejsce i termin realizacji zamówienia

1)      Miejsce realizacji zamówienia: Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

2)      Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 28.02.2022 roku.

 

Za termin całkowitej realizacji wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

 

3)    Wymagany termin płatności/faktury VAT przez Zamawiającego: 30 dni.

         Okres związania z ofertą
1)           Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni. 

2)           Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3)           Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

VII Wymagania dotyczące składników ceny, gwarancji i terminu realizacji
1)    Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

2)    Koszty transportu i montażu leżą po stronie Wykonawcy.

3)    Minimalny okres gwarancji winien wynosić nie mniej niż 24 miesiące.

4)    Termin gwarancji upływa po wskazanym okresie gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

5)    Udzielona gwarancja jakości na wykonane prace przez Wykonawcę ulegać będzie przedłużeniu o okres usuwania wad tj. od pisemnego zgłoszenia wady do jej usunięcia potwierdzonej protokolarnie.

6)     Termin realizacji powinien zostać oszacowany na podstawie dostępnych zasobów Wykonawcy, realny do wykonania w wyznaczonym przez Wykonawcę przedziale czasowym, nie dłuższy niż 28.02.2022r.

 
VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3)    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5)    Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia podstępowania.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Wykonawca niespełniający określonych wyżej warunków będzie wykluczony z postępowania a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

IX Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczeń

 1)    Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2)    Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

X Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów

Kryteria oceny oferty:

a)       Cena brutto (łącznie) – 60%

b)    Gwarancja – 15%

c)   Termin realizacji – 25%

 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena: 60% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 60 pkt.) wyliczona według wzoru:

 

 

najniższa cena brutto wśród otrzymanych ofert

---------------------------------------------------------------  x 60 pkt.

        cena brutto wskazana w badanej ofercie

 

Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości cen.

Brane pod uwagę będą wartości brutto wyrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

 

Gwarancja (w miesiącach): 15% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 15 pkt.) wyliczona według wzoru:

 

             okres gwarancji wskazany w badanej ofercie

-------------------------------------------------------------------------------  x 15 pkt.

                 najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert

 

UWAGA!:  Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferty, w których wskazana zostanie gwarancja poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w danej części zamówienia w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą/mi.

 

Termin realizacji: 25% - wartość punktowa kryterium „termin realizacji” (max 25 pkt.) wyliczona następująco:

10 pkt – w przypadku zaoferowania terminu wykonania dostawy krótszego niż określony w zapytaniu o 5-7 dni.

15 pkt – w przypadku zaoferowania terminu wykonania dostawy krótszego niż określony w zapytaniu o 8-14 dni.

25 pkt - w przypadku zaoferowania terminu wykonania dostawy krótszego niż określony w zapytaniu o 15 dni i więcej.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) w danej części zamówienia wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P= C+ G+ T

Gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji”

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

XI Sposób przygotowania oferty
1)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

2)      W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania w oparciu o opisane w pkt X zapytania ofertowego. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. informacji lub będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie zwrócić się do Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

3)    W ofercie powinien zostać wskazany termin ważności oferty, zgodny z punktem VI niniejszego zapytania ofertowego.

4)    W ofercie powinna być wskazana cena netto/brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji i termin realizacji dostawy.

5)    Jeżeli oferta lub załączniki do oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że nie mogą być one udostępnione – pod warunkiem, że w tym terminie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy i adresu, ceny oferty oraz zaoferowanego okresu gwarancji i terminu realizacji dostawy.

6)    Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (wraz z ofertą, ale jako odrębny dokument), wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione.

XII Dokumenty wymagane od Wykonawcy
1)    Oferta powinna zawierać:

a)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór wg  Załącznika nr 1 do Zapytania).

b)    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg Załącznika nr 2 do Zapytania).

c)    Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości (wzór wg Załącznika nr 3 do Zapytania).

d)    Deklaracja dobranych elementów zamówienia (wzór wg Załącznika nr 4 do Zapytania).

e)    Kopia wpisu do właściwej ewidencji (KRS, CEiDG).

f)     Pisemne uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.

g)    W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów oferty lub braku kompletu dokumentów Zamawiający dopuszcza możliwość składania uzupełnień do oferty w terminie 3 dni roboczych na podstawie uprzedniego, pisemnego wezwania przez Zamawiającego (wystarczająca jest mailowa forma wezwania do uzupełnień). W przypadku nie udzielania przez Oferenta odpowiedzi na zadane przez Zamawiającego pytania lub nie uzupełnieni brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Pytania do zapytania ofertowego można kierować na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą sekcji „Pytania” dostępnej w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 12.01.2022 r. do godz. 12:00.

Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XIII Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera, osobiście lub elektronicznie (za pomocą maila lub portalu Baza Konkurencyjności), przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na portal Baza Konkurencyjności lub adres/e-mail Zamawiającego tj.:

 

Zakliczyńskie Centrum Kultury

ul. Rynek 1

32-840 Zakliczyn

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2022 r. (godzina 23.59 strefy czasowej, w której funkcjonuje Zamawiający). Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego lub na portal Baza Konkurencyjności. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

XIV Zmiana/wycofanie oferty
1)    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

a)    w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wycofanie”,

b)    w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych oświadczeń lub dokumentów – wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie z ewentualnymi załącznikami należy zamieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zmiana”.

2)    Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składania ofert.

XV Rozstrzygniecie zamówienia
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone kryteria.
 Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście Oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert, a następnie podpisze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą/ami.
Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem danych wynikających z zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę/ów pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
Informację o rozstrzygnięciu Zamawiający zamieści na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert.
XVI Warunki zmiany umowy
1.     Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

a)    Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

- zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych;

- decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Zarządzającej;

b)    Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

-  w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

-  na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia.

- w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.

-  w przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie zaliczek lub dofinansowania do projektu przez Instytucje Zarządzającą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zaliczkę/wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

-  w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji  Instytucji Zarządzającej;

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Zarządzającą.

-  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostaw przez Zamawiającego, opóźnienia w odbiorach wykonanych dostaw, opóźnienia w podejmowaniu innych decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego;

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawianego.

-  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (wydłużenia) okresu realizacji zadania, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, w sytuacji której wcześniej nie było można przewidzieć.

c)     Pozostałe zmiany umowy:

-  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;

-  w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

-  konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;

2.     Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

XVII Pozostałe informacje
1)    Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2)    Oferta musi być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone zał. 1, 2, 3, 4 w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

3)    Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

a)    jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

b)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211),

c)    oferta będzie niekompletna tj. Oferent nie załączy do oferty dokumenty określone w pkt. XIII niniejszego zapytania (dot. również sytuacji nie uzupełnienia dokumentów na prośbę Zamawiającego w wyznaczonym terminie).

d)    Oferent nie udzieli wyjaśnień co do treści oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

4)    Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

5)    Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

6)    Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu, nie zostaną uzupełnione/wyjaśnione na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie oraz nie zostaną złożone w terminie nie będą rozpatrywane.

7)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami.

8)    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

9)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość :

-  Odwołania/unieważnienia postępowania w każdym czasie, w szczególności:

   -  gdy realizacja przedmiotu zamówienia okaże się niecelowa z uwagi na sytuację ekonomiczną lub organizacyjną Zamawiającego uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą finalizację zamówienia,

   -  gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,

-      zakończenie postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy, w szczególności:

  -      przekroczenia budżetu zamówienia,

  -      brak co najmniej jednej oferty, spełniającej wymagania określone w zapytaniu.

XVIII Klauzura informacyjna RODO
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1.      Administratorem danych osobowych jest Zakliczyńskie Centrum Kultury, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn, reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jako obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w celu realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, dane osobowe przetwarzane będą przez cały czas trwania umowy.

5.     Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.     Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

8.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9.     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 
 
Wykaz załączników
Załącznik nr 1:  Formularz ofertowy; pdf doc
Załącznik nr 2:  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pdf doc
Załącznik nr 3:  Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości. pdf doc
Załącznik nr 4:   Deklaracja dobranych elementów zamówienia. pdf doc
Załącznik nr 5:  Kopia wpisu do właściwej ewidencji (KRS, CEiDG) i/lub pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta – jeżeli ofertę podpisuje inna osoba niż upoważniona we właściwej ewidencji do reprezentacji oferenta.

Zapytanie ofertowe wersja pdf

 

Odsłony: 2951