kazsp

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

lfunduszemalopolskaSamarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) jako beneficjent projektu „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. – Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. – Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR  ogłasza nabór personelu do Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn na następujące stanowiska:

 

 

1. Terapeuta zajęciowyhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1092458 
2. Fizjoterapeutahttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094176 
3. Pielęgniarkahttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094178 
4. Asystent osoby niepełnosprawnejhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094179 
5. Opiekunhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094181 

 

lsfopgrantWszelkie informacji dotyczące wymagań i rekrutacji na poszczególne stanowiska znajdują się pod linkami podanymi powyżej.  Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych