tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

zck

Życie społeczne i gospodarcze jest sukcesywnie rozmrażane, ale nie oznacza to, że wracamy do stanu sprzed epidemii. Na podstawie wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym z dnia 22 maja 2020 roku dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury, wprowadziłem 25 maja 2020 roku zarządzenie w sprawie procedury postępowania w Zakliczyńskim Centrum Kultury dotyczącej przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w czasie wznowienia działalności. Możliwości wypełnienia rygorów bezpieczeństwa pozwalają nam na razie na prowadzenie usług dla ludności oraz zajęć z instruktorami w ratuszu, w którym mamy przygotowaną tzw. tymczasową szatnię oraz miejsce odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

W ratuszu obecnie możliwe jest :

 


a/. Prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pracowniach na poddaszu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
b/. Prowadzenie zajęć edukacji kulturalnej w Sali im. S. Jordana w układzie 12 osób + 1 osoba prowadząca zajęcia z 15 minutowymi przerwami na wietrzenie sali co 45 minut.
c/. Prowadzenie usług w zakresie ksero, druk, telefax, informacja w biurze instruktorów w układzie 1 interesant w biurze + pracownik obsługujący ZCK

 

Firma „Rolnik” nie prowadzi już w ratuszu działalności z zakresu obsługi rolniczej. O wznowieniu dyżurów leśniczego poinformujemy, jeśli to nastąpi. Świetlice ZCK pozostają nadal zamknięte. Korzystających z aktualnej oferty ZCK w ratuszu proszę zapoznać się z moją Instrukcją dotyczącą zasad, publikowaną poniżej. 

 

Na podstawie wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym z dnia 22 maja 2020 r. dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, informuję, co następuje:

 

Uczestnicy zajęć

 

1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczestnik zajęć) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczestnik zajęć nie może przyjść do placówki, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren placówki, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczestnik wymaga pomocy.
4. Uczestnik zajęć nie powinni wnosić na teren placówki zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Uczestnik ma zapewnione miejsce na pozostawienie na czas zajęć okrycia zewnętrznego z napisem „Szatnia tymczasowa”.
6. Placówka nie zapewnia wody pitnej. Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

1. Czekając na wejście do placówki uczestnicy zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren placówki mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej placówki, z wyjątkiem sal zajęć. Podczas wpuszczania uczestników do sali zajęć, instruktor może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
3. Uczestnicy są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu rozpoczęcia zajęć. Po rozpoczęciu zajęć uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego instruktor, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) podchodzi do niego instruktor,
4) kończy zajęcia i wychodzi z sali.

4. Uczestnik, jak i instruktor – jeżeli uznają to za właściwe – może mieć zakryte usta w trakcie zajęć, lub kiedy obserwują przebieg zajęć, siedząc albo stojąc.

5. Uczestnicy, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczestnikami oraz instruktorem, wynosi 2 metry.

6. Zakazuje się tworzenia grup uczestników przed placówką oraz przed salą zajęć przed rozpoczęciem zajęć oraz po jego zakończeniu.

7. Żaden uczestnik nie opuszcza sali zajęć na stałe, z wyjątkiem czasu niezbędnego na zażycie lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi, konieczności zażycia lekarstwa.

 

 

Proszę wszystkich o przestrzeganie powyższych zasad

/-/ Kazimierz Dudzik – dyrektor Zakliczyńskiego centrum Kultury

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych