Baner festiwalu

 

ZCKZakliczyńskie Centrum Kultury
Rynek 1, 32-840
tel. + 48 14 628 3332
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2021
dotyczy: wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku ratusza w Zakliczynie

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakliczyńskie Centrum Kultury, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn, NIP: 873-27-90-655, REGON: 850408600

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacyjnej dla sali kinowej w ratuszu:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


- dostawa i montaż centrali wentylacyjnej
- montaż kanałów wentylacyjnych
- montaż czerpni i wyrzutni powietrza w ustalonych miejscach w oknach ratusza (na poddaszu)
- na sali kinowej montaż 2 sztuk nawiewników wirowych i 2 sztuk kratek wyciągowych
- uruchomienie i regulacja instalacji
-przygotowanie dokumentacji technicznej

 

3. W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA, PRZEKAŻE ZAMAWIAJĄCEMU MATERIAŁY W POSTACI:

 

- informacji o doświadczeniu w realizacji przedmiotu zamówienia

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 


5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje okres od 16 sierpnia do 30 września 2021 roku.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta złożona przez Oferenta powinna być :

- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczona osobiście na adres: Zakliczyńskie Centrum Kultury, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn do dnia 02 sierpnia 2021 roku wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.08.2021 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej pod adresem: www.zakliczyninfo.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zakliczyninfo.pl

 

VI. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena - 50%
2 - Doświadczenie Oferenta w realizacji przedmiotu zamówienia – 50%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.zakliczyninfo.pl 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Dodatkowych informacji udziela mgr Monika Kulak w godzinach dyżuru pracowniczego (środa, 9.00-13.00) pod numerem telefonu 14 651 62 48 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Decyzja o wyborze oferty należy do Zamawiającego i nie podlega reklamacji.

 

/ - / Kazimierz Dudzik - dyrektor ZCK

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.