ksujm

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

niepolomiceKoniec roku sprzyja ogłaszaniu różnych rankingów i plebiscytów. Jeden z ciekawszych i najbardziej miarodajnych rankingów powstaje  rokrocznie z inicjatywy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie realizowany we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Małopolski Instytut Samorządu i Administracji ogłosił nie tak dawno w Dzienniku Polskim wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2017. Trzeba napisać, że eksperci MISTiA naprawdę się napracowali biorąc pod lupę wszystkie małopolskie gminy z wyjątkiem gmin na prawach powiatu, tj. Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Plebiscyt wygrała gmina Wielka Wieś (Powiat Krakowski), drugie miejsce zajęły Niepołomice, a miejsce trzecie Zakopane.

 

rgm7 grud­nia, pod­czas świątecznego spotka­nia Forum Wójtów, Bur­mistrzów i Prezy­den­tów Małopol­s­ki na Zamku w Niepołom­i­cach, zwycięz­com Rankingu wręczyli nagrody m.in. Wice­wo­je­w­o­da Małopol­s­ki, pan Józef Gawron oraz Wice­marsza­łek Województ­wa Małopol­skiego, pan Stanisław Sorys. W subregione tarnowskim obejmującym gminy powiatów; brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego najlepszą okazała się gmina Szczucin, która w zestawieniu została sklasyfikowana na 53 miejscu spośród 179 gmin małopolskich. Miejsce drugie zajęła gmina Radłów (odpowiednio 58 miejsce w ogólnym zestawieniu), a miejsce trzecie Dąbrowa Tarnowska (odpowiednio 63 miejsce w ogólnym zestawieniu). Gmina Zakliczyn w zestawieniu subregionu tarnowskiego zajęła miejsce tuż za podium (69 miejsce w ogólnym zestawieniu) wyprzedzając w kolejności gminy; Tarnów, Olesno, Lisia Góra, Brzesko i Żabno.

 

herbgminyCiekawym może być to, jakie miejsce w Małopolsce gmina Zakliczyn zajmuje w zestawieniu poszczególnych wskaźników, które brane są pod uwagę przy układaniu rankingu. Oto wyniki gminy Zakliczyn w czterech wskaźnikach liczonych za lata 2014 – 16:

 

1. Średnioroczne dochody własne budżetu gminy Zakliczyn na 1 mieszkańca wyniosły 948 zł 17 groszy, co plasuje gminę na 127 miejscu w Małopolsce,
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy na 1 mieszkańca wyniosły 595 zł 33 grosze, co plasuje gminę na 57 miejscu w Małopolsce,
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetu gminy wyniósł 26%, co plasuje gminę na 81 miejscu w Małopolsce,
4. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetu gminy na 1 mieszkańca wyniosły 184 zł 98 groszy, co plasuje gminę na 60 miejscu w Małopolsce,

 

oraz w pozostałych 7 wskaźnikach liczonych w skali rocznej (za rok 2016).

 

1. Wydatki bieżące budżetu gminy na administrację publiczną na 1 mieszkańca, wyniosły 274 zł 65 groszy, co plasuje gminę na 55 miejscu w Małopolsce,
2. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności wynosi 65, co plasuje gminę na 125 miejscu w Małopolsce,
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego liczonego jako średni wynik w % wynosi 57,2%, co plasuje gminę na 111 miejscu w Małopolsce,
4. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w grupie wielu 3 - 6 lat wynosi 74,8%, co plasuje gminę na 101 miejscu w Małopolsce,
5. Saldo migracji na 1000 ludności wynosi 0,97 co daje gminie 72 miejsce w zestawieniu małopolskim,
6. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca wynoszą 63 zł 92 groszy w gminie Zakliczyn, co plasuje gminę na najodleglejszym miejscu spośród wszystkich wskaźników, na 130 miejscu w Małopolsce,
7. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy wynosi 1,52% co z kolei daje najwyższą, bo znakomitą 13 lokatę w zestawieniu małopolskim.

 

Artykuł powstał na podstawie Rankingu Gmin Małopolski 2017, w tekście wykorzystałem zdjęcia z Gali Rankingu na Zamku w Niepołomicach zamieszkone na portalu MISTiA.

 

Adam Czaplak

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych