teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

zamek Melsztyn po wyk IV etapu listopad 2021Takiego roku, w którym wykonano tyle inwestycji w tak wielu obszarach, nie było w historii gminy Zakliczyn w ciągu co najmniej ostatnich dwudziestu lat. Na różne przedsięwzięcia podnoszące komfort życia mieszkańców w 2021 roku wydano przeszło 26 mln zł, co stanowiło blisko 30 procent wydatków budżetowych zakliczyńskiej gminy. Powszechnie znane są takie inwestycje jak budowa pierwszych w regionie bloków mieszkalnych w Lusławicach i Paleśnicy, odbudowa zamku w Melsztynie czy prowadzona z dużym rozmachem rewitalizacja Rynku w Zakliczynie, ale naprawdę ubiegłoroczny raport ze zrealizowanych wszystkich przedsięwzięć, tych większych i mniejszych, jest imponujący i robi wrażenie.

 


- Skuteczność naszych działań najlepiej obrazuje fakt, że z tych przeszło 26 mln zł, wydanych na inwestycje i zadania remontowe przy drogach gminnych, blisko 20 mln zł czyli 75 procent to środki zewnętrzne pozyskane z różnych źródeł rządowych i unijnych. I to wszystko udało się osiągnąć mimo pandemii koronawirusa – podkreśla z satysfakcją burmistrz Miasta Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.


rewitalizacjaGmina Zakliczyn otrzymała z trzech transz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) blisko 12 mln zł. W latach 2020-2022 za te pieniądze realizowane są następujące zadania: budowa bloków mieszkalnych w Lusławicach i Paleśnicy, świetlicy w Melsztynie, modernizacja budynku w Zakliczynie na cele GOPS i siedziby LGD „Dunajec-Biała”, rewitalizacja Rynku w Zakliczynie, stabilizacja osuwiska w Paleśnicy, a także budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 975 Zakliczyn – Bieśnik (450 tys. zł) i powiatowej w Zdoni (162 tys. zł), a ponadto zabezpieczony został wkład własny gminy do remontów dróg dojazdowych do pól (161 tys. zł). Na te przedsięwzięcia z tego rządowego programu w 2021 roku wydano łącznie blisko 5 mln zł.


Pierwszy etap budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Zakliczyn – Bieśnik został też wsparty kwotą 500 tys. zł przez Województwo Małopolskie (Inicjatywy Samorządowe). Cała inwestycja (750 m chodnika ze ścieżką rowerową) to w minionym roku był koszt przeszło miliona złotych. Dotacja z budżetu województwa pozwoliła ponadto na wybudowanie chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej przez Lusławice i Faściszową wraz z dwoma zatokami autobusowymi (koszt całości 316 tys. zł).


Wraz z powiatem tarnowskim zrealizowano trzeci etap budowy chodnika przy drodze powiatowej nr K1410 w Zdoni. Koszt inwestycji – 238 tys. zł, w tym dotacja z budżetu starostwa w wysokości 130 tys. zł. Oświetlone zostało przejście dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Paleśnicy. Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie za kwotę blisko 30 tys. zł.


Osuwisko w Paleśnicy i naprawy dróg


Wykonano prace związane ze stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Paleśnica – Dzierżaniny. W ub. roku wydano na ten cel blisko 3,5 mln zł. Oprócz zaangażowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (blisko 700 tys. zł) prawie 2,8 mln zł stanowiła dotacja z budżetu państwa w ramach programu usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi.


Dzięki dotacjom z budżetu państwa w wysokości blisko 1,2 mln zł (80% wartości zadania) na usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych wyremontowano 7 odcinków dróg gminnych za łączną kwotę blisko 1,5 mln zł: Lusławice – Lwowska (362 tys. zł), Filipowice – Dogale (150 tys. zł), Faściszowa – Do Szkoły (240 tys. zł), Wróblowice – Szkoła (317 tys. zł), Ruda Kameralna – Zimny Potok (90 tys. zł), Zakliczyn ul. Piłsudskiego (124 tys. zł) i Zakliczyn ul. Kościuszki (180 tys. zł).


Na likwidację części szkód powstałych w infrastrukturze drogowej dotację w wysokości 300 tys. zł przyznał również samorząd województwa małopolskiego. Za te pieniądze dokonano napraw w gminnej infrastrukturze drogowej - remonty nawierzchni dróg i poboczy, remonty przepustów.


Przebudowano drogi dojazdowe do pól (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) w miejscowościach: Borowa (162 tys. zł), Faściszowa (126 tys. zł), Paleśnica (120 tys. zł), Wróblowice (50 tys. zł) i Zdonia (143 tys. zł). Wykonano asfaltowanie gminnych dróg, również z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego (350 tys. zł) za prawie 900 tys. zł o łącznej długości 3,5 km. Warte podkreślenia – w 2021 roku w gminie Zakliczyn wykonano blisko 11 km nowych nakładek asfaltowych na drogach gminnych.


Będzie 70 mieszkań

 

W minionym roku w decydującą fazę wkroczyła realizacja sztandarowej inwestycji zakliczyńskiego samorządu ostatnich lat – rewitalizacja centrum stolicy gminy zwanej powszechnie handlową stolicą Pogórza. Całkowita wartość zadania wynosi 13 mln zł, z czego blisko 9 mln zł to środki zewnętrzne pozyskane przez samorząd. W ramach tego zadnia zakończyła się przebudowa dróg gminnych wokół Rynku w Zakliczynie oraz drogi powiatowej. Przebudowana została płyta głównego placu w Zakliczynie, odnowiono elewację budynku ratusza, wyremontowano elementy małej architektury, wykonano iluminację oraz wybudowano kramy handlowe. Przypomnijmy, że rewitalizacja centrum Zakliczyna jest finansowana nie tylko z funduszy budżetu państwa, ale także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, czyli środków unijnych – jest to kwota przeszło 3,5 mln zł.

 

Wykonano czwarty etap prac budowlano-konserwatorskich przy wieży zamkowej w Zakliczynie. Mur wieży został podniesiony do wysokości 11,60 m. Koszt tego etapu prac wyniósł blisko 500 tys. zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 270 tys. zł, reszta to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Budowane były dwa wielorodzinne bloki mieszkalne – w Lusławicach i Paleśnicy. Wartość pierwszego zadania to przeszło 7 mln zł, z czego ponad 6,6 mln zł to kwota z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (95 proc.) a ponad 350 tys. zł to środki samorządu. Wartość budynku w Paleśnicy to 6,6 mln zł w całości finansowanego ze środków rządowych, w tym 1,3 mln zł ze wspomnianego już Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 5,3 mln zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.


Wykonano w ub. roku większość prac związanych z budową świetlicy wiejskiej w Melsztynie, która służyć będzie również do celów turystycznych. Wartość zadania – 700 tys. zł, finansowanie w 100% ze środków RFIL.


Rozpoczęły się prace związane z modernizacją budynku mienia komunalnego przy Rynku w Zakliczynie pod potrzeby GOPS (370 tys. zł) oraz obiektu byłego przedszkola przy ul. Jagiellońskiej na cele muzeum regionalnego. Koszt pierwszego etapu tego drugiego przedsięwzięcia wyniósł 300 tys. zł. Prace były współfinansowane przez MKiDN (210 tys. zł).


Z innych inwestycji warto wymienić zrealizowanie następujących prac – budowa wiaty przy szkole w Faściszowej, budowa altany i zakup urządzeń rekreacyjnych przy budynku świetlicy w Słonej, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla ZSPiP w Filipowicach, remont świetlicy wiejskiej w Zdoni, zagospodarowanie terenu obok świetlicy w Paleśnicy, czy remont kuchni oraz zakup mebli do świetlicy w Lusławicach.


W 2021 wykonywane były nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w Lusławicach i Roztoce w ramach środków UE PROW 2014-20. Zrealizowano zadania w celu ochrony powietrza, w tym związane z dofinansowaniami na wymianę przestarzałych kotłów węglowych.


Wzorowa polityka senioralna

 

„Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” i „Akademia dla aktywnych” – to tylko dwa z licznych projektów z zakresu polityki senioralnej, które finansowanie były przede wszystkim ze środków zewnętrznych. – Podejmowane przez nas inicjatywy społeczne, zwłaszcza na rzecz osób starszych, pokazywane są jako wzór dla innych. Nasze Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w Kończyskach, gdzie znajdują się również mieszkania do opieki wytchnieniowej odwiedzili w ubiegłym roku premier Mateusz Morawiecki i małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Na Powiatowym Dniu Pracownika Socjalnego, który odbył się w Lusławicach obecna była minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg – przypomina burmistrz Dawid Chrobak.


Sporo pieniędzy ze źródeł zewnętrznych spłynęło również do zakliczyńskiej gminy na działania kulturalne. Zakliczyńskie Centrum Kultury na różne projekty pozyskało łącznie 476 tys. zł, a stowarzyszenie „Klucz” 230 tys. zł.


W ramach pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej doposażono w sprzęt komputerowy i oprogramowanie informatyczne szkoły i placówki oświatowe. W gminie Zakliczyn realizowany jest program „Cyfrowa Gmina” zwiększający możliwości elektronicznej obsługi mieszkańców.


Warto wspomnieć o zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz ciągnika dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych.


Istotnym przedsięwzięciem było prowadzenie gminnych linii komunikacyjnych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Przewozy pasażerskie realizowane były na trasach Paleśnica – Wróblowice, Zakliczyn – Jamna i Zakliczyn – Dzierżaniny. Funkcjonowała też linia autobusowa Tarnów – Zakliczyn – Nowy Sącz w wymiarze 4 kursów dziennie.


2021 rok zakończył się kolejnym hitem jeśli idzie o pozyskane dodatkowe pieniądze do budżetu. Gmina Zakliczyn dostała 10 mln zł z rządowego programu „Polski Ład” – 1,5 mln zł na kontynuację budowy chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze 140K, tym razem w Zdoni i w Filipowicach, 2 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Stróżach i 6,5 mln zł na rozbudowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Roztoce i Zawadzie Lanckorońskie oraz wodociągowej w Charzewicach, Melsztynie, Gwoźdźcu, Roztoce i Zawadzie Lanckorońskiej. Realizacja tych inwestycji rozpocznie się w bieżącym roku.

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.