Baner festiwalu

 

herbgminyPodczas grudniowej sesji Rada Miejska w Zakliczynie dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Wysokość opłaty miesięcznej będzie ustalona na podstawie danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

 


Rada Miejska w Zakliczynie ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach wiejskich Gminy Zakliczyn i 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zakliczyn.


Ponadto ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 40,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach wiejskich Gminy Zakliczyn i 46,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zakliczyn.


Rada ustaliła też częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.


Wzrost opłaty za odbiór odpadów komunalnych jest uwarunkowany faktem, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli przez pracowników Urzędu Miejskiego w Zakliczynie okazało się, że strumień ilości śmieci jest o blisko 50% większy niż był deklarowany przez mieszkańców, co spowodowało wystąpienie przez firmę obsługującą wywozy w naszej gminie z wnioskiem o aneksowanie umowy ze względu na duży wzrost kosztów obsługi zadania. A jak się ma sytuacja w gminach naszego regionu?


Z przeprowadzonego wywiadu telefonicznego przez pracownika magistratu wnika, że w gminie Wojnicz wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych na 1 osobę wynosi – 30 zł/os., w gminie Pleśna – 29 zł./ na osobę, w gminie Tuchów zarówno dla miasta jak i sołectw – 26 zł/os. w przypadku braku kompostownika i 23 zł /os. dla użytkowników posiadających kompostownik. Natomiast w gminie Gromnik od 1.01.2021 r . mieszkańcy będą płacić 19 zł/os. za odpady segregowane a w gminie Czchów obowiązywać będzie taka sama stawka dla miasta i wsi , tj. 17 zł z kompostownikiem a 19 zł/os. w przypadku braku kompostownika.

 

Właściciel (użytkownik) nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowego wzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.


Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn w formie papierowej: osobiście (pok. nr 8) lub drogą pocztową albo w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.