tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

iskkInstytut Statystyki Kościoła katolickiego opublikował przed kilkoma dniami dane statystyczne za rok 2018. W Polsce w 2018 roku w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 38,2 proc. zobowiązanych katolików (w 2017 roku – 38,3 proc.), a 17,3 proc. przystępowało do Komunii św. (w 2017 roku – 17 proc) – wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła katolickiego. „Niewielkie różnice, w porównaniu z poprzednim rokiem, są na granicy błędu statystycznego” – podkreśla ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor ISKK.  Najwyższe wskaźniki praktyk religijnych w Polsce są w diecezji tarnowskiej.

 

W 2018 roku działalność duszpasterską prowadziło w Polsce 10 356 parafii katolickich. Zdecydowana większość sprawuje liturgię w obrządku łacińskim, natomiast 103 w obrządkach wschodnich. Zdecydowana większość parafii prowadzonych jest przez diecezje, zaś blisko 7% przez zgromadzenia zakonne. Najwięcej parafii diecezjalnych występuje w diecezjach tarnowskiej, poznańskiej i krakowskiej.

 

Największy odsetek parafii zakonnych występuje w diecezjach krakowskiej, szczecińsko-kamieńskiej i wrocławskiej. Liczba księży inkardynowanych do diecezji w 2018 roku wynosiła niemal 25 tysięcy. W parafiach zaangażowanych duszpastersko jest ponad 20,5 tys. księży. Najwięcej księży inkardynowanych jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje drohiczyńska (265 księży), elbląska (276) oraz Ordynariat Polowy WP (52 księży). Liczba alumnów diecezjalnych wynosiła 2,2 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (130), tarnowskiej (123) oraz katowickiej (98). W przeliczeniu na 100 księży inkardynowanych, najwięcej alumnów diecezjalnych studiuje w diecezji warszawskiej (15), gliwickiej (11) oraz wrocławskiej (11), najmniej zaś w diecezjach bydgoskiej (4) oraz sosnowieckiej (4).

 

Liczba sióstr wynosiła w 2018 r. 17,6 tys. skupionych we 2,2 tys. wspólnotach zakonnych. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki oraz Miłosierdzia (szarytki). Liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego w 2018 roku wynosiła łącznie 11,4 tys. Wśród zakonników 9 tys. (79%) stanowili prezbiterzy (posiadający święcenie kapłańskie). Za granicą przebywa 27% zakonników z polskich prowincji. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

 

W 2018 roku sakramentu chrztu udzielono ponad 386 tys. osób (w diecezji tarnowskiej 15 610), o niespełna 2% mniej niż w 2017 roku. Zdecydowaną większość chrztów udzielono dzieciom do 1 roku życia. Jedynie 4,5% ochrzczonych przyjmowało chrzest w wieku od pierwszego do siódmego roku życia. Natomiast chrzest w wieku powyżej 7 lat przyjęło niespełna 1% ochrzczonych.

Do I Komunii św. przystąpiło ponad 400 tys. osób, w tym w diecezji tarnowskiej 12 070.

Sakrament bierzmowania w obrządku łacińskim przyjęło niespełna 300 tys. osób, o 3,5% więcej niż w roku 2017. W diecezji tarnowskiej przystąpiło do sakramentu bierzmowania 14 626 osób.

Sakrament małżeństwa został udzielony 133 tys. parom, w tym w diecezji tarnowskiej 6 580 parom.

 

Wskaźnik dominicantes ( to jest odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych), w 2018 roku wyniósł 38,2%, zaś communicantes (odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych) 17,3%. Najwyższy poziom wskaźnika dominicantes odnotowano tradycyjnie w diecezji tarnowskiej (71,3%), rzeszowskiej (64,3%) oraz przemyskiej (60,4%). Wskaźnik participantes (odsetek członkostw w organizacjach parafialnych w stosunku do ogólnej liczby katolików w parafii) w 2018 roku wyniósł 8,1%, najwyższe wartości przyjął w diecezji przemyskiej, tarnowskiej oraz rzeszowskiej.

 

W 2018 roku działało blisko 2,9 tys. katolickich poradni rodzinnych różnego typu, oraz 28 domów samotnej matki, 10 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 25 telefonów zaufania. Najwięcej poradni rodzinnych działa w diecezji katowickiej, radomskiej oraz koszalińsko-kołobrzeskiej.

 

Stan sakralnych zabytków nieruchomych, nalężących do parafii w 2018 roku, wynosił ponad 34 tysiące obiektów, w tym w diecezji tarnowskiej 1328, z czego blisko została wpisana do rejestru zabytków.

 

W roku szkolnym 2018/2019 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 88% uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej, rzeszowskiej i przemyskiej – na poziomie 99%. W diecezji tarnowskiej ten odsetek wynosi 97,3%. Zgodnie z danymi z 34 diecezji, w 1949 placówkach edukacyjnych prowadzone są lekcję etyki, na które uczęszcza 1% uczniów.

 

źródło informacji: Portal Diecezji Tarnowskiej

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych