zw

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

lgsGminna Spółdzielnia  „Samopomoc-Chłopska” w Zakliczynie 32-840 Zakliczyn ul. Kamieniec 3. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż działki Nr 164/2 o powierzchni 0.2088 ha zabudowanej budynkami: Dom Towarowy, Magazyn skupu, Sklep Żelazny, Magazyn Rozdzielczy, Magazyn Transportu oraz wiatami w miejscowości Zakliczyn.

 

Nr KW TR1B/00014041/9

 

Cena wywoławcza 2.800.000,00 zł.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 280.000,00zł., przelewem bankowym do dnia 19 lutego 2018r (poniedziałek). Konto Spółdzielni:  PKO BP SA Nr 63 1020 4984 0000 4702 0082 1140.

Termin złożenia oferty i wpłacenia wadium upływa 20 lutego 2018 roku o godz. 9:30 .

Otwarcie ofert nastąpi 20 lutego 2018r., o godz. 10:00 , w siedzibie Zarządu Gminnej Spółdzielni w Zakliczynie ul. Kamieniec 3. O wygraniu przetargu uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie do 26 lutego 2018 r.

 

Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.

 

Opłaty notarialne i skarbowe ponosi kupujący.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pod nr tel. (14) 627-25-74 lub (14) 651-67-56.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych