1procent

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

lgsGminna Spółdzielnia
„Samopomoc-Chłopska” w Zakliczynie
32-840 Zakliczyn ul. Kamieniec 3.

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż działki Nr 164/2
o powierzchni 0.2088ha zabudowanej budynkami:
Dom Towarowy,Magazyn skupu,Sklep Żelazny,Magazyn Rozdzielczy,
Magazyn Transportu oraz wiatami w miejscowości Zakliczyn.
Nr KW TR1B/00014041/9

 

Cena wywoławcza 2.800.000,00 zł.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 280.000,00zł., przelewem bankowym do dnia 29 stycznia 2018r (wtorek).Konto Spółdzielni:  PKO BP SA Nr 63 1020 4984 0000 4702 0082 1140.

 

Termin złożenia oferty i wpłacenia wadium upływa 30 stycznia 2018 roku o godz. 9:30.

 

Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2018r., o godz. 10:00, w siedzibie Zarządu Gminnej Spółdzielni w Zakliczynie ul. Kamieniec 3. O wygraniu przetargu uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie do 10 lutego 2018 r.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.

 

Opłaty notarialne i skarbowe ponosi kupujący.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pod nr tel. (14) 627-25-74 lub (14) 651-67-56.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl