tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

ncklogologokluczStowarzyszenie "Klucz" przy wsparciu Zakliczyńskiego Centrum Kultury rozpoczyna realizację projektu Mogiły pamięci: Jamna – Wola Stróska – Charzewice. Projekt ten dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019. Jednym z istotnych elementów tego projektu jest Międzyszkolny konkurs literacki na opowiadanie patriotyczne do udziału w którym niniejszym gorąco zachęcamy.

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO NA OPOWIADANIE PATRIOTYCZNE
„MOGIŁY PAMIĘCI: JAMNA – WOLA STRÓSKA – CHARZEWICE”
(1 września – 5 października 2019)

 

 

zckStowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”, Zakliczyńskie Centrum Kultury ogłasza I Międzyszkolny Konkurs Literacki na Opowiadanie Patriotyczne „Mogiły Pamięci: Jamna – Wola Stróska – Charzewice”. Termin nadsyłania prac mija z dniem 5 października.

 

I. USTALENIA WSTĘPNE.

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Zakliczyn „Klucz” we współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury, przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”.
2. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Zakliczyn oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.
3. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, poznanie historii bohaterów walczących na terenie ich „Małej Ojczyzny”, jak również poznanie i zrozumienie czasów w jakich żyli wówczas walczący żołnierze. Również poprzez nagrodzenie twórców stworzona zostanie możliwość debiutów przeszłym autorom.
4. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają stosowane nagrody.

 

II. ZASADY KONKURSU.

 

1. Konkurs trwa od 1 września do 5 października 2019 roku.
2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych – kat. I klasy I-IV Szkół Podstawowych, kat. II klasy V-VIII Szkół Podstawowych, kat. III – Klasy Szkoły Średniej.
3. Do konkursu przyjmowane są prace przesłane drogą mailową:

Dotyczące zagadnień z szeroko rozumianą tematyką patriotyczną, związane z tytułem projektu.
Pisane prozą.
Będące wyłącznie wynikiem indywidualnej pracy uczestników.
Napisane w języku polskim.
Dotąd niepublikowane.

4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.
5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC.

 

1. Maksymalnie 2 strony A4 (max 2 500 znaków, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5).
2. Prace konkursowe przyjmowane są jako plik w formacie doc lub pdf, do pracy konkursowej należy dołączyć skan podpisanej karty zgłoszeniowej – załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Prace należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , z tytułem: MOGIŁY PAMIĘCI: JAMNA-WOLA STRÓSKA-CHARZEWICE. Każdy email zostanie potwierdzony mailem zwrotnym. Nieotrzymanie potwierdzenia oznacza nieotrzymanie pracy organizatora.
4. Uczestnik zgłaszając prace do konkursu oświadcza w karcie zgłoszenia, że posiada pełnię praw autorskich do nadesłanej pracy i wyraża zgodę na publikację w celach promocyjnych konkursu, bez wynagrodzenia.
5. Uczestnik oświadcza, że w związku z wykorzystaniem prac w zakresie określonym niniejszym regulaminem nie będzie wnosił żadnych innych roszczeń z tytułu praw autorskich.
6. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację przyjęcia warunków regulaminu konkursu.
7. Termin nadsyłania prac mija z dniem 5 października 2019 roku.

 

IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH, SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ.

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa, której skład ustalony będzie przez organizatora.
2. Skład komisji konkursowej zostanie ogłoszony 1 października na stronie www.zakliczyninfo.pl
3. Kryteria oceny prac:

Zgodność pracy z tematem.
Poziom literacki utworu.
Pomysłowość, samodzielność i oryginalność.
Poprawność językowa i stylistyczna.
Utwory powinny spełniać cechy wymaganego rodzaju literackiego.

4. Proces oceniania prac jest tajny.
5. Termin oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu przypada na 10 październik 2019 roku.

 

V. NAGRODY.

 

1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii, stanowią je nagrody rzeczowe.
2. Organizator przewiduje możliwość wyróżnienia wybranych prac.
3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową i telefoniczną.
4. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawienia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO NA OPOWIADANIE PATRIOTYCZNE
„MOGIŁY PAMIĘCI: JAMNA – WOLA STRÓSKA – CHARZEWICE”
(1 września – 5 października 2019)

 

 

Imię i nazwisko

 

Kategoria wiekowa

kat. I – klasy I – IV Szkoły Podstawowej
kat. II – klasy V – VII Szkoły Podstawowej
kat. III – klasy Szkoły Średniej

 

Tytuł opowiadania

 

Numer telefonu

 

Adres mailowy

 

Krótka informacja o autorze

 

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do pracy i wyrażam zgodę na publikację pracy w celach promocyjnych konkursu, bez wynagrodzenia.

 

……….……………………………………….
Czytelny podpis.

 

 

Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna:…………………………………………………………

Wyrażam zgodę na udział w Międzyszkolnym Konkursie Literackim na Opowiadanie Patriotyczne – „Mogiły Pamięci: Jamna – Wola Stróska – Charzewice” oraz przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji ww. wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Zakliczyn „Klucz” we współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury, przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”.

Wyrażam także zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Stowarzyszenie „Klucz” oraz ZCK w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o wynikach konkursu oraz zdjęć na stronie internetowej oraz innych profilach internetowych tj. Fanpage Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”, Fanpage Zakliczyńskiego Centrum Kultury, Fanpage Dyrektora ZCK Kazimierza Dudzika, w Miesięczniku Miasta i Gminy Zakliczyn „Głosiciel” oraz wydawaniu wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez Stowarzyszenia „Klucz” i ZCK.

 

.....................................................................................................
Miejscowość i data podpis uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych